საკუთრების უფლების აღიარება

sakutrebis uflebis mowmoba

    2007 წლის 11 ივლისს მიღებული იქნა საქართველოს კანონი “ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ”. ამ კანონით წესრიგდება პირის მიერ მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ, ასევე თვითნებურად დაკავებულ სახელმწიფო მიწაზე ამ პირთა მიერ საკუთრების უფლების აღიარება.    რას გულისხმობს ტერმინი _ მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის [...]

The Unexposed Secret of Top 5 Best Paper Writing Services

Writing services to select from, which supply anything from the absolute best to the worst. You’ll discover the ideal custom writing service reviews available online, jointly with all kinds of other

The Term Paper Game

Countless writing business will offer their services claiming to deliver the highest quality papers at the most economical prices. Use the help of true academic experts and get the service you’ve earned! Prepare yourself to work hard or turn to our professional services that will help you just once you require it the most. Well, [...]

Who is Worried About Human Evolution Theory and Why You Should Listen to Them

The Human Evolution Theory Cover Up The other point is extremely easy, but also is apparently appreciated only

Easter sales Target, Bestbuy, Walmart and Kmart

Some of these points is which you’re writing an academic article, and thus, must utilize a fairly proper fashion of writing. Interesting to your own readers by using strong words isn’t acceptable in the bulk of academic composing. You have done almost all of the tricky work currently within the studying, assessing, and writing. To [...]