საკუთრების უფლების აღიარება

sakutrebis uflebis mowmoba

    2007 წლის 11 ივლისს მიღებული იქნა საქართველოს კანონი “ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ”. ამ კანონით წესრიგდება პირის მიერ მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ, ასევე თვითნებურად დაკავებულ სახელმწიფო მიწაზე ამ პირთა მიერ საკუთრების უფლების აღიარება.

   რას გულისხმობს ტერმინი _ მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთი. ეს არის სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით (აშენებული, მშენებარე, დანგრეული) ან შენობა-ნაგებობის გარეშე მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც პირს (იგულიხმება ფიზიკურიც და იურიდიულიც) მართლზომიერი მფლობელობის უფლება წარმოეშვა ამ კანონის ამოქმედებამდე, ასევე ტექნიკური ინვერნტარიზაციის არქივში აღრიცხული, 1994 წლამდე თვითნებურად დაკავებული მიწა.
   რას გულისხმობს ტერმინი _ თვითნებურად დაკავებული მიწა. ეს არის ამ კანონის ამოქმედებამდე თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული საცხოვრებელი ან არასაცხოვრებელი შენობით, ასევე ფიზიკური პირის საკუთრებაში ან მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი, რომლის ფართობიც ნაკლებია საკუთრებაში ან მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ფართობზე და რომელიც არ არის სახელმწიფოს მიერ განკარგული.
  ყველა მიწის ნაკვეთი არ ექვემდებარება საკუთრების უფლების აღიარებას. კანონით ასეთი კატეგორიები ცალსახად არის განსაზღვრული. მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარება ხდება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ. თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარება კანონით ევალება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოს (საკრებულოს), საკრებულოსთან არსებული კომისიის მეშვეობით.
  დუშეთში ამ კომისიის მუშაობა კანონის უგულებელყოფით, თვითნებურად, შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის გარეშე იქნა შეჩერებული თითქმის ორი წლის განმავლობაში. სახეზეა ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლების უკანონო შეზღუდვა.
   არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი გაერთიანდა საკრებულოს საქმიანობაზე მონიტორინგის დაწესების მიზნით, კონკრეტულად საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მუშაობაზე კონტროლის განსახორციელებლად: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიის (საია) დუშეთის წარმომადგენლობა, ჩვენი ორგანიზაცია _ აიპ “კავშირი სამოქალაქო გაერთიანებისათვის”, აიპ “დუშეთის საზოგადოებრივი დარბაზი” და აიპ “თავისუფალი არჩევანი საქართველოსათვის”. ჩვენს გაერთიანებას მხარი დაუჭირეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა და იმ ფიზიკურმა პირებმა, რომელთა უფლებებიც იქნა შელახული.
  სხვადასხვა სახის აქტივობების შედეგად (პრობლემის გაჟღერება წერილობითი თუ ზეპირი განცხადებების სახით, მრგვალი მაგიდის მოწყობა, დისკუსიების გამართვა, ყველა დონის შეხვედრებზე თემის წამოწევა და სხვა) მიღწეული იქნა შედეგი. გაცნობებთ, რომ მ/წლის 7 მაისს შესდგა დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის პირველი სხდომა თითქმის ორწლიანი “შესვენების” შემდეგ. ვფიქრობთ, კომისია კანონის სრული დაცვით განაახლებს ადმინისტრაციულ წარმოებას ყველა საქმეზე ადმინისტრაციული წარმოების ვადების სრული დაცვით, ამასთან ვიტოვებთ უფლებას, კვლავაც განვახორციელოთ მონიტორინგი ამ საკითხზე და მოგაწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია. შეგიძლიათ მიმართოთ კომისიას და წარუდგინოთ დოკუმენტაცია საკუთრების უფლების აღიარების მოთხოვნით.
  ჩვენი ორგანიზაცია გამოთქვამს მზადყოფნას, გაგიწიოთ უფასო იურიდიული კონსულტაცია საკუთრების უფლების აღიარების საკითხებზე. შეგიძლიათ ჩვენს ვებ-გვერდზე მოგვამრთოთ შეკითხვებით და ასევე პრობლემების წარმოქმნის ნებისმიერ ეტაპზე. თემაზე სიახლეებისა და ინფორმაციის ავტომატურ რეჟიმში მისაღებად გადადით მისამართზე: http://www.facebook.com/ucd.ge  და დაალაიქეთ.

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki